รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 2/2559 และ ภาคเรียนที่ 1/2560


ไลน์กลุ่มระบบบัญชีโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล

ประเด็นที่ 1
ที่
โรงเรียน
ประเด็นที่ 2
ที่
โรงเรียน
ประเด็นที่ 3
ที่
โรงเรียน