รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 2/2559 และ ภาคเรียนที่ 1/2560

ตรวจสอบการรายงานข้อมูล [***รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน ]

2018-07-17 : 05:17:49
ประเด็นที่ 3 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ไตรมาสที่ 4
ที่
โรงเรียน
ไตรมาสที่ 4
1 [36030048] บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 0
2 [36030067] บ้านเสลาประชารัฐ 0
3 [36030068] หินตั้งพิทยากร 0
4 [36030083] บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0
5 [36030089] บ้านโคกแสว 0
6 [36030107] บ้านท่าศิลา 0
7 [36030110] ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0
8 [36030120] บ้านใหม่สามัคคี 0
9 [36030121] บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0
10 [36030129] บ้านโคกสะอาด 0
11 [36030136] บ้านโคกกระเบื้องไห 0
12 [36030141] บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0
13 [36030194] บ้านโนนสะอาด 0
ตุ้นทุนผลผลิต
ที่
โรงเรียน
1 [36030016] บ้านใหม่นาดี
2 [36030018] บ้านนา
3 [36030040] บ้านหนองลุมพุก
4 [36030048] บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
5 [36030067] บ้านเสลาประชารัฐ
6 [36030068] หินตั้งพิทยากร
7 [36030076] บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
8 [36030077] บ้านกลอยสามัคคี
9 [36030083] บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
10 [36030088] หนองประดู่วิทยา
11 [36030089] บ้านโคกแสว
12 [36030107] บ้านท่าศิลา
13 [36030110] ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
14 [36030120] บ้านใหม่สามัคคี
15 [36030141] บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
16 [36030142] บ้านสะพานหิน
17 [36030146] บ้านศิลาทอง
18 [36030150] บ้านวังมน
19 [36030180] ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
20 [36030186] บ้านหนองผักชี