ปิดระบบขอจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เอกสารแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562