ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387 , 044-056388
email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th
หมายเลขติดต่อประสานงาน : 044-056385 , 044-056386 หมายเลขภายใน
นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 102
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 103
นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 104
นายมงคล อัครปทุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 106
นายบุญรอด จงมุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กลุ่มอำนวยการ
0
นางศิรินันท์ ใจรักษา ผอ.กลุ่ม 116
เลขานุการ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
One Stop Service 118
กลุ่มบริหารงานบุคคล
111
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่ม 121
กลุ่มงานนิติการ 123
กลุ่มนโยบายและแผน
117
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่ม 117
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
105
นางศวัลรัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่ม 115
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
109
นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ผอ.กลุ่ม 119
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
112
นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่ม 122
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
120
นางอมร นาคธน ผอ.กลุ่ม 120
หน่วยตรวจสอบภายใน
113
นายสัญญา ดนตรี ผอ.กลุ่ม 113
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
107
นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ผอ.ศูนย์ 107
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
118