นายเสฏฐวุฒิ  ครูเกษตร
ประธานเครือข่ายจัตุรัส-หนองบัวใหญ่

นายคนอง  ไทยประสงค์
ประธานเครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน

นายบรรพต  ทองเกิด
ประธานเครือข่ายลุ่มบึงละหาน

นายณรงค์ฤทธิ์  งิมขุนทด
ประธานเครือข่ายกุดน้ำใส-หนองบัวโคก

นายประสิทธิ์  วะลัยศรี
ประธานเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน

นายเสน่ห์  สะสมทรัพย์
ประธานเครือข่ายบึงชวน

นานสุวิทย์  แก้วเพชร
ประธานเครือข่ายตำบลบ้านเพชร

นายประคองเกียรติ  บุบผาพรหมราช
ประธานเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล

นายจำนงค์  ศรสูงเนิน
ประธานเครือข่ายเพชรเริงรมย์

นายไพโรจน์  เคนวิเศษ
ประธานเครือข่ายไทรทอง

นายหาญ  ดิเรกศิลป์
ประธานเครือข่ายหนองบัวระเหว

นายมีเดช  คุณอุตส่าห์
ประธานเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม

นายสุริยน  แก้วคะตา
ประธานเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด

นายปฏิวัติ  เทียบอุ่น
ประธานเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว

นายรังสรรค์  งูทิพย์
ประธานเครือข่ายทุ่งกระเจียว

นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์
ประธานเครือข่ายวะตะแบก

นายทองสุก  ปุราทะกา
ประธานเครือข่ายโป่งนก

นายวิรัช  ฉันทิยานนท์
ประธานเครือข่ายนายางกลัก

นายจิมมี  ทองพิมพ์
ประธานเครือข่ายซับใหญ่