อำเภอจัตุรัส | อำเภอบำเหน็จณรงค์ | อำเภอเทพสถิต | อำเภอหนองบัวระเหว | อำเภอเนินสง่า | อำเภอซับใหญ่

ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอจัตุรัส


นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

นางสาวสมพร  ถาวรกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่วมมิตร

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าแตง

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเดื่อ

นายถนอมพงศ์  พันธุ์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรงโคก

นายทินกร  ตรีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเกลือโนนทอง

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรงทุ่ง

นางณหชง  แววฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลุบงิ้ว

นายปรีชา  ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระสี่เหลี่ยม

นายวัชระ  แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา

นายธีระศักดิ์  พลนาคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามราษฎร์นุกูล

นายอนนท์  ประดับวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนคร้อ

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่นาดี

นายประสิทธิ์  วะลัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนา

นายบุญจันทร์  สุวรรณแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลูกช้าง

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านงิ้ว

นายบรรพต  ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยาง

นายสมชาย  คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าข้าวนก

นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนละนาม

นายทนง  พงศ์สมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันกงบ้านลี่สามัคคี

นายภวพล  อารีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้มป่อย

นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเชือก

นายสำลี  พิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง

นางละมัย  บัวบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบง

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วย

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโดน

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเครือ

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนฝาย

นายเสถียร  ชาลีเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

นายณัฐวัฒน์  รินลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลุมพุก

นายณรงฤทธิ์  งิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกรวกหนองซึก

นายผ่อง  กุสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโสน

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทามจาน

นายสมชาย  ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบัวบานสามัคคี

นายคนอง  ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกโต่งโต้น

นายเสฎฐวุฒิ  ครูเกษตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวใหญ่

นายวิชสัมภิทา  ก้อนภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่ล้อม

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)