ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลแล้ว
116
รายละเอียด
ที่
รหัส
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) คลิกลงทะเบียน
2 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล คลิกลงทะเบียน
3 36030015 บ้านโนนคร้อ คลิกลงทะเบียน
4 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) คลิกลงทะเบียน
5 36030028 บ้านส้มป่อย คลิกลงทะเบียน
6 36030029 บ้านโนนเชือก คลิกลงทะเบียน
7 36030030 บ้านหนองม่วง คลิกลงทะเบียน
8 36030032 บ้านห้วย คลิกลงทะเบียน
9 36030033 บ้านหนองโดน คลิกลงทะเบียน
10 36030034 บ้านยางเครือ คลิกลงทะเบียน
11 36030043 บ้านทามจาน คลิกลงทะเบียน
12 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น คลิกลงทะเบียน
13 36030046 บ้านหลักศิลา คลิกลงทะเบียน
14 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) คลิกลงทะเบียน
15 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) คลิกลงทะเบียน
16 36030056 บ้านซับยาง คลิกลงทะเบียน
17 36030058 ปากจาบวิทยา คลิกลงทะเบียน
18 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ คลิกลงทะเบียน
19 36030061 บ้านโปร่งมีชัย คลิกลงทะเบียน
20 36030070 บ้านกุดแคนสามัคคี คลิกลงทะเบียน
21 36030072 บ้านตาล คลิกลงทะเบียน
22 36030073 วังกะอาม คลิกลงทะเบียน
23 36030075 บ้านหนองอีหล่อ คลิกลงทะเบียน
24 36030077 บ้านกลอยสามัคคี คลิกลงทะเบียน
25 36030081 บ้านหนองผักแว่น คลิกลงทะเบียน
26 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา คลิกลงทะเบียน
27 36030084 หัวสระวิทยา คลิกลงทะเบียน
28 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ คลิกลงทะเบียน
29 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) คลิกลงทะเบียน
30 36030087 บ้านหนองดง คลิกลงทะเบียน
31 36030088 หนองประดู่วิทยา คลิกลงทะเบียน
32 36030089 บ้านโคกแสว คลิกลงทะเบียน
33 36030090 บ้านละหานค่าย คลิกลงทะเบียน
34 36030091 บ้านตะลอมไผ่ คลิกลงทะเบียน
35 36030093 บ้านโคกสะอาด คลิกลงทะเบียน
36 36030095 โป่งขุนเพชร คลิกลงทะเบียน
37 36030096 บ้านดอนกอก คลิกลงทะเบียน
38 36030098 บ้านวังตะเฆ่ คลิกลงทะเบียน
39 36030099 บ้านวังกะทะ คลิกลงทะเบียน
40 36030100 บ้านหัวสะพาน คลิกลงทะเบียน
41 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม คลิกลงทะเบียน
42 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) คลิกลงทะเบียน
43 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คลิกลงทะเบียน
44 36030112 บ้านหัวหนอง คลิกลงทะเบียน
45 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว คลิกลงทะเบียน
46 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ คลิกลงทะเบียน
47 36030124 บ้านวังตาท้าว คลิกลงทะเบียน
48 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย คลิกลงทะเบียน
49 36030128 หินฝนวิทยาคม คลิกลงทะเบียน
50 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน คลิกลงทะเบียน
51 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา คลิกลงทะเบียน
52 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา คลิกลงทะเบียน
53 36030151 ซับถาวรพัฒนา คลิกลงทะเบียน
54 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก คลิกลงทะเบียน
55 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี คลิกลงทะเบียน
56 36030159 อนุบาลเทพสถิต คลิกลงทะเบียน
57 36030161 บ้านดงลาน คลิกลงทะเบียน
58 36030162 บ้านช่องสำราญ คลิกลงทะเบียน
59 36030163 บ้านซับไทร คลิกลงทะเบียน
60 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง คลิกลงทะเบียน
61 36030165 บ้านประดู่งาม คลิกลงทะเบียน
62 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว คลิกลงทะเบียน
63 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม คลิกลงทะเบียน
64 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ คลิกลงทะเบียน
65 36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี คลิกลงทะเบียน
66 36030175 บ้านขี้เหล็ก คลิกลงทะเบียน
67 36030176 บ้านหนองขาม คลิกลงทะเบียน
68 36030178 บ้านโกรกกุลา คลิกลงทะเบียน
69 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร คลิกลงทะเบียน
70 36030182 รังงามวิทยา คลิกลงทะเบียน
71 36030184 ดอนเปล้าศึกษา คลิกลงทะเบียน
72 36030187 บ้านบะเสียว คลิกลงทะเบียน
73 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) คลิกลงทะเบียน
74 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม คลิกลงทะเบียน
75 36030194 บ้านโนนสะอาด คลิกลงทะเบียน
76 36030199 บ้านซับใหม่ คลิกลงทะเบียน
77 36030203 บ้านโป่งเกต คลิกลงทะเบียน
78 36030205 บ้านท่าชวน คลิกลงทะเบียน
79 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) นายเวชพิสิฐ โสพิลา
80 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
81 36030004 บ้านร่วมมิตร นายขจรภพ วรรณพงษ์
82 36030005 บ้านท่าแตง นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรี
83 36030006 บ้านเดื่อ สิบเอกไพโรจน์ รุ่งนภาไพร
84 36030007 บ้านสำโรงโคก นายคำนาย ศรีภิรมย์
85 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล นายศิขรินทร์ โชติจันทร์
86 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง นายเรืองศักดิ์ ศรีม่วง
87 36030010 บ้านสำโรงทุ่ง นายศราวุฒิ ศรีโสภา
88 36030011 บ้านหลุบงิ้ว นางเบญจวรรณ เหตุขุนทด
89 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม นายถวิล บุญเกิด
90 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์
91 36030016 บ้านใหม่นาดี นายบุญลือ โปร่งหล่า
92 36030018 บ้านนา นางสาวเพลินพิศ แสงสว่าง
93 36030019 บ้านหนองลูกช้าง นางสาวรุ่งนภา เวิดสูงเนิน
94 36030020 บ้านงิ้ว นายมณีแสง นามอินทร์
95 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) นายอนุชา วงศ์คำสิงห์
96 36030022 บ้านห้วยยาง นายบุญมี อินทจร
97 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติ
98 36030024 บ้านดอนละนาม นางขวัญฤทัย กลิ่นพูน
99 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) นางสาวมลฤดี วีระพันธุ์
100 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี นายสถาพร ผิวแดง
101 36030031 บ้านห้วยบง นายสายันต์ ทองจำรูญ
102 36030035 บ้านร้านหญ้า นายธีระวัฒน์ นาห้วย
103 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) นายธีระวัฒน์ นาห้วย
104 36030037 บ้านโนนฝาย นายธีระวัฒน์ นาห้วย
105 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) นายสุวิชา พลภูมรา
106 36030040 บ้านหนองลุมพุก นายสุทธิรักษ์ ประเสริฐศรี
107 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก นางณรรฐวรรณ สมพงศ์
108 36030042 บ้านหนองโสน นางณัฐกุล มาอยู่
109 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี นางสาวธีราพร อ่อนชัย
110 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
111 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) นายศราวุฒิ ศรีโสภา
112 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
113 36030051 บ้านเกาะมะนาว นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
114 36030052 จอมแก้ววิทยา นางพรศิริ หังสวนัส
115 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร นายนฤเบศ ภาวสิทธิ์
116 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย นายดรงค์ ประเสริฐศรี
117 36030057 บ้านหนองตะครอง นายสุธี ศิริสถิตย์
118 36030059 บ้านโคกสะอาด นายปราโมทย์ ขวัญยืน
119 36030062 บ้านกุดตาลาด นางสาวนารี ทำดี
120 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร นายกีรติ ชาวประทุม
121 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) นายเขตร ประภาสโนบล
122 36030065 บ้านหนองตะไก้ นายยุทธสิทธิ์ เพชรวิเศษอุดม
123 36030066 ชุมชนชวนวิทยา นายทัศพล ทานบำเพ็ญ
124 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ นายธนกร แนมขุนทด
125 36030068 หินตั้งพิทยากร นางปัญจมาภรณ์ แสงฤทธิ์
126 36030069 บ้านห้วยทราย นางสาวกิตติยา ปิ่นน้อย
127 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) นางประพิมพ์พร กระจายกลาง
128 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) นายสยาม ไพสันเทียะ
129 36030078 หนองกกสามัคคี นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
130 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) นายเอกพล ภูฉายยา
131 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) นายสุเทพ เพียกขุนทด
132 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง นางปัญจธิป โชติชื่น
133 36030092 บ้านหนองจาน นางอนงค์ สิงสุพันธ์
134 36030101 บ้านวังอ้ายจีด สุระศักดิ์ อนันตะเสน
135 36030102 บ้านสำนักตูมกา ว่าที่ร้อยตรีกิตติ แววกระโทก
136 36030103 บ้านท่าโป่ง นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
137 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน นายเนวิน นวลจันทร์
138 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง นางสาวพยอม ศรีมุข
139 36030107 บ้านท่าศิลา กฤษณา ปาทา
140 36030108 บ้านหนองตานา นายทองหล่อ นาคจันทึก
141 36030109 บ้านโสกปลาดุก นายคำพา ภูโสภา
142 36030114 บ้านหนองโจด นางสาวโสรญา เทียมจัตุรัส
143 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ นายวิศิษฏ์ ซื่อสัตย์
144 36030116 บ้านหนองกองแก้ว นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
145 36030117 บ้านห้วยยางดี นายยุทธนา ศรีพนม
146 36030118 บ้านห้วยไฮ นางนิตยา บุญมา
147 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ นายประสาท คำภาหล้า
148 36030120 บ้านใหม่สามัคคี นางสุภาภรณ์ เพิ่มพร
149 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์
150 36030122 บ้านน้ำลาด นายกฤตภาส จันณรงค์
151 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง นางสาวกนกพรรณ อภัย
152 36030126 บ้านหัวสะพาน นางสาวจิราพรรณ สว่างรุ่ง
153 36030129 บ้านโคกสะอาด นางสาวรัชนีกร เพ็ชรเวียง
154 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) นายมนตรี สุขขี
155 36030131 บ้านวังอ้ายคง นายรังสรรค์ งูทิพย์
156 36030132 วังใหม่พัฒนา นางสาวจันทิรา สุริยมาตร
157 36030133 บ้านวังตาเทพ นางสาวกนกพรรณ อภัย
158 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ นางสาวอนุสรา จำนงค์บุญ
159 36030135 บ้านไร่พัฒนา นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
160 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห นางสาวศศิวิมล ทองจำรูญ
161 36030137 บ้านหนองใหญ่ นางณิชาภา โฆษร
162 36030138 บ้านโนนสำราญ นาย ตรีรัตน์ จินดาไพศาล
163 36030139 บ้านโนนสวรรค์ นางจารุวรรณ งูทิพย์
164 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ นายธีรพงศ์ พันธ์กุ่ม
165 36030142 บ้านสะพานหิน นายนที เลิศคอนสาร
166 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา นางสาวจับจิต สีสังข์
167 36030145 บ้านสะพานยาว ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัย
168 36030146 บ้านศิลาทอง นางสาวชุตินันท์ ทาณรงค์
169 36030148 บ้านไทรงาม นางสาวสุชานรี ไกรพน
170 36030149 ซับมงคลวิทยา นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทก
171 36030150 บ้านวังมน นางสาวพรพิมล เพชรน้อม
172 36030152 บ้านโคกไค นายสุชาติ ภู่จันทร์
173 36030155 บ้านซับหมี นางจิราภรณ์ สารวิทย์
174 36030157 บ้านห้วยเกตุ นายบุญเรือง จรัสกาย
175 36030167 บ้านหนองจะบก สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อม
176 36030171 บ้านวังคมคาย นายธัชตะวัน ถาดวิจิตร
177 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
178 36030174 บ้านหนองดินดำ นายสงกรานต์ คำภู
179 36030177 บ้านหนองแขม นายภิญโญ ครองตาเนิน
180 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา นายจิตรกร ขันธ์สันเทียะ
181 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี นางสาวประภาภรณ์ สงคราม
182 36030183 บ้านหนองตอ นายจรรยา นามบุญ
183 36030185 บ้านโสกคร้อ นางเทพกัลยา คุ้มคง
184 36030186 บ้านหนองผักชี นายสุบรรณ นิลสมัคร
185 36030191 บ้านซับเจริญสุข นายวิทย์ กัญญาสุด
186 36030192 บ้านวังพง นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
187 36030193 บ้านบุฉนวน นายสุวิทชัย ชำนาญ
188 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา นายชินกร แสนโสภา
189 36030197 บ้านเขื่อนลั่น นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรี
190 36030198 บ้านหนองนกเขียน นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสน
191 36030200 บ้านวังกุง นายธีรวุฒิ ภูโสภา
192 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ นายอภิสิทธิ์ แสนตัน
193 36030202 บ้านท่ากูบ นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญ
194 36030204 บ้านวังขอนสัก นายอภิสิทธิ์ แสนตัน