การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนนำร่อง จำนวน 45 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ
รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา (Smart School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ดูแลระบบ
ครูวิชาการ
136030008จัตุรัสวิทยานุกูลนายดิเรก ขอพึ่ง
236030008จัตุรัสวิทยานุกูลนางสาวกิตติยากร น้อยวิเศษ
336030008จัตุรัสวิทยานุกูลนางประภาพร ชาลีเครือ
436030009บ้านมะเกลือโนนทองนายธีระศักดิ์ พลนาคู
536030009บ้านมะเกลือโนนทองนายเรืองศักดิ์ ศรีม่วง
636030009บ้านมะเกลือโนนทองนางสาวพรภินันท์ วัฒน์สุริยกมล
736030021บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)นายบรรพต ทองเกิด
836030021บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)นางสายหยุด ผาดี
936030021บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)นายอนุชา วงศ์คำสิงห์
1036030025บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษ
1136030025บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)นางสาวมลฤดี วีระพันธุ์
1236030025บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)นายทนง พงศ์สมัย
1336030028บ้านส้มป่อยนางสายสุนี ตวงาิไล
1436030028บ้านส้มป่อยนายชาติชาย กัญญาสาย
1536030028บ้านส้มป่อยนายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
1636030030บ้านหนองม่วงนางสุภิญญา กัญญาสาย
1736030030บ้านหนองม่วงนายสำลี พิมพ์ศรี
1836030030บ้านหนองม่วงนางพิสมัย ชัยเพชร
1936030044ชุมชนบัวบานสามัคคีนางสำราญ บุญสันเทียะ
2036030044ชุมชนบัวบานสามัคคีนางสาวธีราพร อ่อนชัย
2136030044ชุมชนบัวบานสามัคคีนายนิยม เบ้าลี
2236030047บ้านหนองบัวใหญ่นายณรงค์ฤทธิ์ เตนิมิตร
2336030047บ้านหนองบัวใหญ่นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
2436030047บ้านหนองบัวใหญ่นางสุภาพร ศรีม่วง
2536030051บ้านเกาะมะนาวนางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
2636030051บ้านเกาะมะนาวนายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
2736030051บ้านเกาะมะนาวนายสมชาย คำปุ้ย
2836030053โคกเพชรวิทยาคารนายจำนงค์ ศรสูงเนิน
2936030053โคกเพชรวิทยาคารนางชมพูนุช นิพลรัมย์
3036030053โคกเพชรวิทยาคารนายนฤเบศ ภาวสิทธิ์
3136030060โคกหินตั้งศึกษาศิลป์นางสาวจิตตานันท์ กอสิทธิไทย
3236030060โคกหินตั้งศึกษาศิลป์นางสาวศิราภรณ์ แสงทอง
3336030060โคกหินตั้งศึกษาศิลป์นายไกรสร ชาติชนะ
3436030064บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์
3536030064บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)นางสาวมาศฉวี ประภาสโนบล
3636030064บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)นางพรรณาราย ยุมิมัย
3736030065บ้านหนองตะไก้นายไสว ประทุมวงษ์
3836030066ชุมชนชวนวิทยานายทัศพล ทานบำเพ็ญ
3936030066ชุมชนชวนวิทยานางจุราภรณ์ เถียนหนู
4036030066ชุมชนชวนวิทยานายวิญญู คุณกันหา
4136030069บ้านห้วยทรายนายนิคม แพวขุนทด
4236030069บ้านห้วยทรายนายวีระพงษ์ จันตรี
4336030069บ้านห้วยทรายนางสาวขวัญปวีณ์ ฟ้างามกร
4436030072บ้านตาลนายกล้าหาญ ยางขามป้อม
4536030072บ้านตาลนางจินดา เพชรประไพ
4636030072บ้านตาลนางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะ
4736030079ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)นายเอกพล ภูฉายยา
4836030079ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)นายสุวิทย์ แก้วเพชร
4936030079ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)นางอรุณลักษณ์ อาบสุวรรณ์
5036030080ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
5136030080ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)นายสุเทพ เพียกขุนทด
5236030080ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)นายสุชาติ โสภานุสนธิ์
5336030084หัวสระวิทยานายประคองเกียรติ บุปผาพรหมราช
5436030084หัวสระวิทยานางนงเยาว์ ยังโนนตาด
5536030084หัวสระวิทยานางสาวปิดจมาตร์ สีดา
5636030093บ้านโคกสะอาดนายวีระพล พิลาจันทร์
5736030093บ้านโคกสะอาด
5836030093บ้านโคกสะอาดนางอารี จันณรงค์
5936030093บ้านโคกสะอาดนายนพรัตน์ มุกดา
6036030098บ้านวังตะเฆ่นายวสันต์ ตาลทอง
6136030098บ้านวังตะเฆ่นางสาววรารัตน์ เลี่ยมรัตนะ
6236030098บ้านวังตะเฆ่นายพิริยะ ศรีปัญญา
6336030099บ้านวังกะทะนายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์
6436030099บ้านวังกะทะนางกรรณิการ์ บุตรครบุรี
6536030099บ้านวังกะทะนางสาวอุไรวรรณ เต็งชัยภูมิ
6636030103บ้านท่าโป่งนายไพโรจน์ เคนวิเศษ
6736030103บ้านท่าโป่งนายปิยะวุฒิ มะสีกา
6836030103บ้านท่าโป่งนางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
6936030108บ้านหนองตานานายวิชัย ประทุมรุ่ง
7036030108บ้านหนองตานานายเทพสถิต อินาวัง
7136030108บ้านหนองตานานายทองหล่อ นาคจันทึก
7236030109บ้านโสกปลาดุกนายประยุทธ เจิมชัยภูมิ
7336030109บ้านโสกปลาดุกนายมานะชัย แย้มเสมอ
7436030109บ้านโสกปลาดุกนางวิริยะสมร บัวทอง
7536030111ชุมชนบ้านหนองบัวระเหวนางมิรินทร์ ชูสกุล
7636030111ชุมชนบ้านหนองบัวระเหวนายหาญ ดิเรกศิลป์
7736030111ชุมชนบ้านหนองบัวระเหวนางสมสมัย แขขุนทด
7836030115ชุมชนบ้านห้วยแย้นายอำนาจ ไพรเขียว
7936030115ชุมชนบ้านห้วยแย้นายธีรพงษ์ บุญประจักษ์
8036030115ชุมชนบ้านห้วยแย้นายมีศักดิ์ อะโน
8136030123บ้านนาประชาสัมพันธ์ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานี
8236030123บ้านนาประชาสัมพันธ์นางธนัตถ์ศรณ์ ประภาสโนบล
8336030123บ้านนาประชาสัมพันธ์นายดิเรก แจ้งจิตร
8436030124บ้านวังตาท้าวนางสาววิยะดา แสนวิชัย
8536030124บ้านวังตาท้าวนางสาวอุทัยวรรณ นิสสัยกล้า
8636030124บ้านวังตาท้าวนายวิรัช ฉันทิยานนท์
8736030126บ้านหัวสะพานนางสาวหนูจีน ปัจจัยโคถา
8836030126บ้านหัวสะพานนายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ
8936030126บ้านหัวสะพานนางสาวจิราพรรณ สว่างรุ่ง
9036030135บ้านไร่พัฒนานายประยูร วิไธสง
9136030135บ้านไร่พัฒนานางสุภาพ ยวดยิ่ง
9236030135บ้านไร่พัฒนานางสาวจรรยาภรณ์ หีตสันเทียะ
9336030142บ้านสะพานหินนางสาวพัฒนา ชัยมนตรา
9436030142บ้านสะพานหินนายสมใจ เฮ้าจันทร์
9536030142บ้านสะพานหินนายนที เลิศคอนสาร
9636030143บ้านโป่งนกพิทยานายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
9736030143บ้านโป่งนกพิทยานางสาวศมิษฐา ก้อนภูธร
9836030143บ้านโป่งนกพิทยานางสาวจับจิต สีสังข์
9936030144บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนานายชัยเด่น ประภาสโนบล
10036030144บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนานางณัฐดญา แคนเภาว์
10136030144บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนานายสุริยง ป้องศรี
10236030145บ้านสะพานยาวว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัย
10336030145บ้านสะพานยาวนางสาวปัญจพร สุ่มมาตย์
10436030145บ้านสะพานยาวนายสมาน จูแจ่ม
10536030146บ้านศิลาทองนายสุทิน ลาภประเสริฐ
10636030146บ้านศิลาทองนายทินกร ศรีวาท
10736030146บ้านศิลาทองนางสาวริณญาอร แสงกุดเลาะ
10836030149ซับมงคลวิทยานางปิยนาถ เพิ่มพูล
10936030149ซับมงคลวิทยานางสาวปริชาติ ปลอดกระโทก
11036030149ซับมงคลวิทยานายทองสุก ปุราทะกา
11136030153บ้านยางเกี่ยวแฝกนายสุรพล แช่มขุนทด
11236030153บ้านยางเกี่ยวแฝกนายกฤษฎา มหาบุญ
11336030153บ้านยางเกี่ยวแฝกนางจุฑารัตน์ พุฒกาง
11436030159อนุบาลเทพสถิตนายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
11536030159อนุบาลเทพสถิตนางจุฑามาศ ภูจำนงค์
11636030159อนุบาลเทพสถิตนายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวด
11736030166ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วนางดาวเรือง มาลา
11836030166ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วนายมานะพงษ์ มาบ้านซ้ง
11936030166ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วนายฉลอง พัฒนกุลเดช
12036030169บ้านวังตาลาดสมบูรณ์นางสาวเกวลี พรมณี
12136030169บ้านวังตาลาดสมบูรณ์นายสนธยา เจริญกุล
12236030169บ้านวังตาลาดสมบูรณ์นายปฎิวัติ เทียบอุ่น
12336030180ตาเนินราษฎร์วิทยาคารนายบำรุง โคคำลา
12436030180ตาเนินราษฎร์วิทยาคารนางแพรวนภา มาโคตร
12536030180ตาเนินราษฎร์วิทยาคารนายสุริยน แก้วคะตา
12636030188บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)นางสาวทศพร สีเขียว
12736030188บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนม
12836030188บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)นายวินัย พันธุ์มี
12936030189ซับใหญ่วิทยาคมนายจิมมี่ ทองพิมพ์
13036030199บ้านซับใหม่นายสุเทพ สื่อกลาง
13136030199บ้านซับใหม่นางสาวดารณี ชัยทิพย์