ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนซ้ำซ้อนทั้งสิ้น
334
ยังไม่ยืนยันข้อมูล
36
ยังไม่ส่งเอกสารยืนยันมีตัวตน
28
รอย้ายออก
0
ที่
รหัส
โรงเรียน
จำนวนนักเรียนซ้ำซ้อน
1 36030030 บ้านหนองม่วง 1
2 36030056 บ้านซับยาง 1
3 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 1
4 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1
5 36030108 บ้านหนองตานา 1
6 36030131 บ้านวังอ้ายคง 3
7 36030142 บ้านสะพานหิน 2
8 36030149 ซับมงคลวิทยา 5
9 36030157 บ้านห้วยเกตุ 1
10 36030159 อนุบาลเทพสถิต 6
11 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 9
12 36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี 1
13 36030176 บ้านหนองขาม 4

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารยืนยันตัวตน

ที่
รหัส
โรงเรียน
รายชื่อนักเรียน
ชั้น
1 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล อภินันท์  นาคาธร ม.2
2 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง ปฏิพล  นามหนองอ้อ ป.1
3 36030028 บ้านส้มป่อย จารุภูมิ  สีมาวงษ์ ม.1
4 36030029 บ้านโนนเชือก พนิดา  อารีญาติ อ.2
5 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ชัยชนะ  ไชยนอก ป.4
6 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร ธนวัฒน์  ทานบรรเทิง ม.3
7 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) เสกสรร  เสียงแจ้ว ม.2
8 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เนตรนภัทร  อ้อมนอก ป.6
9 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว อรอุมา  พลเสนา ป.4
10 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ กัญญาณัฐ  แสงจันทร์ อ.1
11 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา ศิริลักษณ์  ใจกรุณา อ.1
12 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อดิศร  ไชยแสนภา ป.4
13 36030193 บ้านบุฉนวน พรนภา  สุขสบาย ป.2
14 36030202 บ้านท่ากูบ อัฌชาวิน  นรารักษ์ อ.2
15 36030069 บ้านห้วยทราย ธัญรดา  อยู่สำราญ ม.2
16 36030148 บ้านไทรงาม พรรณวิษา  วงษาหลง ป.3
17 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม พตศวรรษ  ศิริ อ.2