ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแล้ว
193
รายละเอียด
ใช้งานได้
119
รายละเอียด
ใช้งานไม่ได้
74
รายละเอียด
จ่ายค่าบริการเอง
75
รายละเอียด
ที่
รหัส
โรงเรียน
moenet
uninet
ออกค่าใช้จ่ายเอง
moenet
สื่อ
ความเร็ว
ISP
สถานะ
เช่า
ISP
ความเร็ว
ค่าใช้จ่าย
1 36030109 บ้านโสกปลาดุก
2 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) TOT Wi-Net 10 TOT true 30 750
3 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) TOT Wi-Net 2 TOT 0 0
4 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) TOT Wi-Net 2 TOT 0 0
5 36030004 บ้านร่วมมิตร Satellite 2 SAMART CAT 30 750
6 36030005 บ้านท่าแตง Satellite 2 SAMART 0 0
7 36030006 บ้านเดื่อ DSL VPN 30 TOT 0 0
8 36030007 บ้านสำโรงโคก DSL VPN 4 TOT 3 bb 50 749
9 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล 30 TOT 10 1200
10 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง Satellite 2 SAMART TOT 7 690
11 36030010 บ้านสำโรงทุ่ง TOT Wi-Net 4 TOT 0 0
12 36030011 บ้านหลุบงิ้ว Satellite 2 SAMART - 0 0
13 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม Satellite 2 SAMART TOT 7 631
14 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา Satellite 2 SAMART 0 0
15 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล TOT Wi-Net 6 TOT 0 0
16 36030015 บ้านโนนคร้อ IP VPN 30 TOT TOT 10 690
17 36030016 บ้านใหม่นาดี Satellite 2 SAMART 0 0
18 36030018 บ้านนา TOT Wi-Net 10 TOT 0 631
19 36030019 บ้านหนองลูกช้าง Satellite 2 SAMART 3BB 23 650
20 36030020 บ้านงิ้ว TOT Wi-Net 10 TOT tot 10 696
21 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) Satellite 10 SAMART 0 0
22 36030022 บ้านห้วยยาง Satellite 2 SAMART 0 0
23 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก IP VPN 4 TOT 0 0
24 36030024 บ้านดอนละนาม TOT Wi-Net 30 TOT 0 0
25 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 0 TOT 3BB 30 590
26 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี DSL VPN 30 TOT 0 0
27 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) TOT Wi-Net 30 TOT 3BB 30 631
28 36030028 บ้านส้มป่อย TOT Wi-Net 2 TOT 0 0
29 36030029 บ้านโนนเชือก Satellite 2 SAMART 3BB 50 749
30 36030030 บ้านหนองม่วง TOT Wi-Net 6 TOT - 0 0
31 36030031 บ้านห้วยบง Satellite 2 SAMART 0 0
32 36030032 บ้านห้วย DSL VPN 4 TOT 0 0
33 36030033 บ้านหนองโดน TOT Wi-Net 30 TOT 0 0
34 36030034 บ้านยางเครือ DSL VPN 4 TOT 0 0
35 36030035 บ้านร้านหญ้า DSL VPN 2 CAT TOT 8 690
36 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) DSL VPN 2 CAT 0 0
37 36030037 บ้านโนนฝาย DSL VPN 2 CAT 0 0
38 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) Satellite 2 TOT 3bb 30 699
39 36030040 บ้านหนองลุมพุก Satellite 4 SAMART AIS 6 1264
40 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก Satellite 2 SAMART 0 0
41 36030042 บ้านหนองโสน Satellite 10 TOT 0 0
42 36030043 บ้านทามจาน Satellite 2 SAMART 0 0
43 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 0 0 0
44 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น Satellite 2 SAMART 3BB 20 631
45 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ DSL VPN 2 CAT 0 0
46 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) TOT Wi-Net 0 TOT 0 0
47 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม Satellite 2 SAMART TOT 10 524
48 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) Satellite 2 SAMART 3bb 50 749
49 36030051 บ้านเกาะมะนาว TOT Wi-Net 10 TOT 0 0
50 36030052 จอมแก้ววิทยา TOT Wi-Net 6 TOT 0 0
51 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร TOT Wi-Net 30 TOT 0 0
52 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย Satellite 2 SAMART CAT 50 749
53 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) Satellite 2 SAMART 0 0
54 36030056 บ้านซับยาง Satellite 0 SAMART 0 0
55 36030057 บ้านหนองตะครอง Satellite 2 SAMART 3BB 30 631
56 36030058 ปากจาบวิทยา Satellite 2 CAT CAT 0 1200
57 36030059 บ้านโคกสะอาด Satellite 2 TOT CAT 30 1500
58 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ DSL VPN 2 SAMART 0 0
59 36030061 บ้านโปร่งมีชัย Satellite 2 SAMART 3BB 10 799
60 36030062 บ้านกุดตาลาด Satellite 2 SAMART 0 0
61 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร Satellite 2 SAMART 3BB 30 599
62 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 TOT 7 707
63 36030065 บ้านหนองตะไก้ Satellite 2 SAMART 0 0
64 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 0 3bb 30 749
65 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ TOT Wi-Net 6 TOT 0 0
66 36030068 หินตั้งพิทยากร Satellite 2 SAMART 0 0
67 36030069 บ้านห้วยทราย Satellite 2 SAMART 0 0
68 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) TOT Wi-Net 2 TOT TOT 10 699
69 36030072 บ้านตาล TOT Wi-Net 10 TOT TOT 10 590
70 36030073 วังกะอาม TOT Wi-Net 6 TOT 0 0
71 36030075 บ้านหนองอีหล่อ TOT Wi-Net 6 TOT 0 0 0
72 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) Satellite 2 SAMART TOT 6 490
73 36030077 บ้านกลอยสามัคคี Satellite 2 SAMART 0 0
74 36030078 หนองกกสามัคคี Satellite 2 SAMART 0 0
75 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) TOT Wi-Net 10 TOT 0 0
76 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
77 36030081 บ้านหนองผักแว่น TOT Wi-Net 30 TOT 0 0
78 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา TOT Wi-Net 6 TOT 0 0
79 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง Satellite 2 SAMART 0 0
80 36030084 หัวสระวิทยา Satellite 2 SAMART 0 0
81 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ Satellite 2 SAMART CAT 15 1905
82 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) Satellite 2 TOT 0 0
83 36030087 บ้านหนองดง Satellite 2 SAMART 0 0
84 36030088 หนองประดู่วิทยา DSL VPN 2 TOT - 0 0
85 36030089 บ้านโคกแสว Satellite 2 SAMART 0 0
86 36030090 บ้านละหานค่าย Satellite 2 SAMART 3 bb 10 749
87 36030091 บ้านตะลอมไผ่ Satellite 2 SAMART 3BB 10 599
88 36030092 บ้านหนองจาน Satellite 2 SAMART cat 10 699
89 36030093 บ้านโคกสะอาด 0 0 0
90 36030095 โป่งขุนเพชร Satellite 2 TOT cat 15 952
91 36030096 บ้านดอนกอก Satellite 2 SAMART CAT 30 1620
92 36030098 บ้านวังตะเฆ่ Satellite 2 TOT CAT 8 1500
93 36030099 บ้านวังกะทะ Satellite 2 SAMART cat 15 952
94 36030100 บ้านหัวสะพาน Satellite 2 SAMART 3BB 50 749
95 36030101 บ้านวังอ้ายจีด Satellite 2 TOT 3BB 10 300
96 36030102 บ้านสำนักตูมกา Satellite 2 SAMART 3BB 30 631
97 36030103 บ้านท่าโป่ง Satellite 2 SAMART CAT 15 1100
98 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน Satellite 2 SAMART 0 0
99 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม Satellite 2 SAMART 0 0
100 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง Satellite 2 SAMART - 0 0
101 36030107 บ้านท่าศิลา Satellite 2 SAMART 0 0
102 36030108 บ้านหนองตานา Satellite 2 SAMART 0 0
103 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) DSL VPN 2 TOT 0 0
104 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 0 True 30 799
105 36030112 บ้านหัวหนอง Satellite 2 TOT 0 0
106 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว Satellite 2 SAMART 0 0
107 36030114 บ้านหนองโจด DSL VPN 10 TOT 0 0
108 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ TOT Wi-Net 30 TOT CAT 30 1500
109 36030116 บ้านหนองกองแก้ว Satellite 2 SAMART 3bb 15 630
110 36030117 บ้านห้วยยางดี Satellite 2 SAMART CAT 30 890
111 36030118 บ้านห้วยไฮ Satellite 2 SAMART 0 0
112 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ Satellite 2 SAMART 0 0
113 36030120 บ้านใหม่สามัคคี Satellite 2 SAMART 0 0
114 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ Wi Link 2 SAMART 0 0
115 36030122 บ้านน้ำลาด Satellite 2 SAMART 0 0
116 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ DSL VPN 2 TOT TOT 20 0
117 36030124 บ้านวังตาท้าว Satellite 2 SAMART 0 0
118 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง Satellite 2 SAMART 0 0
119 36030126 บ้านหัวสะพาน 0 UNINET 100 0
120 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย Wi Link 2 SAMART 0 0
121 36030128 หินฝนวิทยาคม Satellite 2 SAMART CAT 15 890
122 36030129 บ้านโคกสะอาด Satellite 2 TOT 0 0
123 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) Satellite 2 SAMART 0 0
124 36030131 บ้านวังอ้ายคง Satellite 2 SAMART 0 0
125 36030132 วังใหม่พัฒนา Satellite 2 SAMART 3bb 200 1200
126 36030133 บ้านวังตาเทพ Satellite 2 SAMART 0 0
127 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ Satellite 2 SAMART 0 0
128 36030135 บ้านไร่พัฒนา 0 TOT 30 1059
129 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห Satellite 2 SAMART 3bb 30 631
130 36030137 บ้านหนองใหญ่ 0 TOT TOT 10 749
131 36030138 บ้านโนนสำราญ Satellite 2 SAMART tot 20 845
132 36030139 บ้านโนนสวรรค์ TOT Wi-Net 4 TOT 0 0
133 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ Satellite 2 SAMART 0 0
134 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน Satellite 2 SAMART 0 0
135 36030142 บ้านสะพานหิน Satellite 2 SAMART 0 0
136 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา Satellite 2 SAMART 0 0
137 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา Satellite 2 SAMART 0 0
138 36030145 บ้านสะพานยาว Satellite 2 SAMART 0 0
139 36030146 บ้านศิลาทอง Satellite 2 SAMART 80 0
140 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา Satellite 2 SAMART 0 0
141 36030148 บ้านไทรงาม Satellite 2 SAMART 0 0
142 36030149 ซับมงคลวิทยา Satellite 2 SAMART 0 0
143 36030150 บ้านวังมน Satellite 2 SAMART tot 6 600
144 36030151 ซับถาวรพัฒนา Satellite 2 SAMART 0 0
145 36030152 บ้านโคกไค Satellite 2 SAMART 0 0
146 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก Satellite 2 SAMART 3BB 30 1926
147 36030155 บ้านซับหมี Satellite 2 TOT 3bb 50 749
148 36030157 บ้านห้วยเกตุ DSL VPN 10 TOT tot 10 749
149 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี Satellite 2 SAMART 0 0
150 36030159 อนุบาลเทพสถิต 0 tot 65 2029
151 36030161 บ้านดงลาน Satellite 2 SAMART 0 0
152 36030162 บ้านช่องสำราญ Satellite 2 SAMART 0 0
153 36030163 บ้านซับไทร Satellite 2 SAMART 0 0
154 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง Satellite 2 SAMART 3BB 30 790
155 36030165 บ้านประดู่งาม Satellite 2 SAMART 3BB 30 790
156 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว Satellite 4 TOT TOT, 3BB 10 1140
157 36030167 บ้านหนองจะบก TOT Wi-Net 30 TOT 0 0
158 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม Satellite 2 SAMART 0 0
159 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ Satellite 2 SAMART CAT 15 1905
160 36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี Satellite 2 SAMART 0 0
161 36030171 บ้านวังคมคาย Satellite 2 SAMART 0 0
162 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล Satellite 2 SAMART cat 30 1600
163 36030174 บ้านหนองดินดำ Satellite 2 SAMART CAT 30 1605
164 36030175 บ้านขี้เหล็ก Satellite 1 SAMART CAT 25 1500
165 36030176 บ้านหนองขาม Satellite 0 SAMART cat 15 900
166 36030177 บ้านหนองแขม Satellite 2 SAMART - 0 0
167 36030178 บ้านโกรกกุลา Satellite 2 SAMART 0 0
168 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา Satellite 2 SAMART 0 0
169 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร TOT Wi-Net 6 TOT TOT 6 610
170 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี Satellite 2 TOT 3BB 50 749
171 36030182 รังงามวิทยา Satellite 2 SAMART 3BB 2 631
172 36030183 บ้านหนองตอ Satellite 2 SAMART 0 0
173 36030184 ดอนเปล้าศึกษา Satellite 2 SAMART 0 0
174 36030185 บ้านโสกคร้อ Satellite 2 SAMART TOT 20 574
175 36030186 บ้านหนองผักชี TOT Wi-Net 0 3BB 5 845
176 36030187 บ้านบะเสียว Satellite 2 SAMART 3BB 30 631
177 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) Satellite 30 SAMART 3BB 30 2097
178 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม IP VPN 30 TOT 3bb 50 749
179 36030191 บ้านซับเจริญสุข Satellite 2 SAMART CAT 10 952
180 36030192 บ้านวังพง Satellite 2 SAMART CAT 15 890
181 36030193 บ้านบุฉนวน Satelite 2 SAMART CAT 30 1605
182 36030194 บ้านโนนสะอาด Satellite 2 SAMART 0 0
183 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา Satellite 2 SAMART CAT 30 1605
184 36030197 บ้านเขื่อนลั่น Satellite 2 SAMART 0 0
185 36030198 บ้านหนองนกเขียน Satellite 2 SAMART SAMART 2 0
186 36030199 บ้านซับใหม่ Satellite 2 SAMART 0 0
187 36030200 บ้านวังกุง Satellite 2 SAMART 3BB 60 690
188 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ Satellite 2 SAMART 0 0
189 36030202 บ้านท่ากูบ Satelite 2 SAMART 3BB 10 599
190 36030203 บ้านโป่งเกต Satellite 2 SAMART - 0 0
191 36030204 บ้านวังขอนสัก Satellite 2 SAMART 0 0
192 36030205 บ้านท่าชวน Satellite 2 SAMART 0 0