แจ้งโรงเรียนรายงานค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
รายการเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ค่าเช่า/เดือน ผู้ให้บริการ ความเร็ว ชนิดของสือ ไฟล์แนบ
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 747.93 TRUE 100/30 MB ADSL
2 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 631.30 3BB 30/10 MB ADSL
3 36030004 บ้านร่วมมิตร 417.30 TOT 20/10 MB Fiber Optic
4 36030005 บ้านท่าแตง 631.30 3BB 30/10 MB ADSL
5 36030006 บ้านเดื่อ 0.00 3BB 30/10 MB ADSL
6 36030015 บ้านโนนคร้อ 650.00 TOT 50/20 MB Fiber Optic
7 36030016 บ้านใหม่นาดี 631.30 TOT 50/20 MB Fiber Optic
8 36030020 บ้านงิ้ว 695.50 TOT 50/20 MB Fiber Optic
9 36030022 บ้านห้วยยาง 749.00 3BB 100/30 MB ADSL
10 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
11 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 590.00 3BB 30/10 MB ADSL
12 36030031 บ้านห้วยบง 631.30 TOT 50/15 MB Fiber Optic
13 36030031 บ้านห้วยบง 631.30 TOT 50/15 MB Fiber Optic
14 36030031 บ้านห้วยบง 631.30 TOT 50/15 MB Fiber Optic
15 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 961.39 TRUE 100/30 MB Fiber Optic
16 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
17 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
18 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 631.30 3BB 30/10 MB ADSL
19 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
20 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม 631.30 TOT 50/20 MB Fiber Optic
21 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 749.00 3BB 50/10 MB VDSL
22 36030052 จอมแก้ววิทยา 856.00 TOT 100/20 MB Fiber Optic
23 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 749.00 3BB 50/30 MB Fiber Optic
24 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
25 36030057 บ้านหนองตะครอง 856.00 TOT 100/50 MB Fiber Optic
26 36030058 ปากจาบวิทยา 749.00 3BB 50/20 MB VDSL
27 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 749.00 3BB 100/30 MB Fiber Optic
28 36030061 บ้านโปร่งมีชัย 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
29 36030062 บ้านกุดตาลาด 0.00 3BB 30/10 MB ADSL
30 36030062 บ้านกุดตาลาด 0.00 3BB 30/10 MB VDSL
31 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
32 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 631.30 TOT 20/10 MB Fiber Optic
33 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 749.00 3BB 100/30 MB VDSL
34 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 738.30 TOT 100/30 MB FTTx
35 36030068 หินตั้งพิทยากร 845.30 CAT 50/20 MB Fiber Optic
36 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
37 36030072 บ้านตาล 738.30 TOT 100/100 MB Fiber Optic
38 36030073 วังกะอาม 524.30 TOT 30/10 MB Fiber Optic
39 36030075 บ้านหนองอีหล่อ 631.30 TOT 50/15 MB Fiber Optic
40 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 749.00 3BB 100/30 MB Fiber Optic
41 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 0.00 3BB 30/10 MB ADSL
42 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 0.00 3BB 30/10 MB ADSL
43 36030078 หนองกกสามัคคี 631.30 TOT 50/15 MB FTTx
44 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 749.00 3BB 30/10 MB VDSL
45 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 599.74 TOT 3/7 MB ADSL
46 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา 749.00 TOT 50/20 MB Fiber Optic
47 36030084 หัวสระวิทยา 0.00 100/100 MB
48 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ 749.00 3BB 100/30 MB ADSL
49 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
50 36030087 บ้านหนองดง 631.30 TOT 50/15 MB Fiber Optic
51 36030089 บ้านโคกแสว 631.30 TOT 50/15 MB Fiber Optic
52 36030095 โป่งขุนเพชร 952.30 CAT 30/15 MB Fiber Optic
53 36030096 บ้านดอนกอก 1605.00 CAT 50/25 MB Fiber Optic
54 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 1166.30 CAT 10/10 MB Fiber Optic
55 36030100 บ้านหัวสะพาน 749.00 3BB 50/20 MB VDSL
56 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 630.00 3BB 30/30 MB VDSL
57 36030102 บ้านสำนักตูมกา 631.30 3BB 30/10 MB ADSL
58 36030103 บ้านท่าโป่ง 1166.00 CAT 15/2 MB Fiber Optic
59 36030107 บ้านท่าศิลา 899.00 TRUE 150/50 MB 3G/4G
60 36030108 บ้านหนองตานา 631.30 3BB 30/10 MB ADSL
61 36030109 บ้านโสกปลาดุก 1790.00 TRUE 200/50 MB Fiber Optic
62 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 854.93 TRUE 30/3 MB Fiber Optic
63 36030112 บ้านหัวหนอง 854.93 3BB 50/10 MB Fiber Optic
64 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว 631.30 3BB 50/20 MB Fiber Optic
65 36030114 บ้านหนองโจด 738.30 TOT 100/30 MB Fiber Optic
66 36030116 บ้านหนองกองแก้ว 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
67 36030118 บ้านห้วยไฮ 631.25 3BB 30/10 MB VDSL
68 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
69 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 642.00 AIS 6/6 MB 3G/4G
70 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 1283.00 TRUE 200/200 MB Fiber Optic
71 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 642.00 AIS 6/6 MB 3G/4G
72 36030128 หินฝนวิทยาคม 952.30 CAT 100/50 MB FTTx
73 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
74 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 749.00 3BB 50/20 MB ADSL
75 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
76 36030137 บ้านหนองใหญ่ 749.00 TOT 50/20 MB Fiber Optic
77 36030138 บ้านโนนสำราญ 845.30 TOT 100/30 MB Fiber Optic
78 36030139 บ้านโนนสวรรค์ 700.00 TOT 50/20 MB Fiber Optic
79 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 642.00 AIS 6/6 MB 3G/4G
80 36030146 บ้านศิลาทอง 631.30 3BB 30/10 MB ADSL
81 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 208.33 TRUE 4/4 MB 3G/4G
82 36030148 บ้านไทรงาม 631.30 3BB 30/10 MB VDSL
83 36030151 ซับถาวรพัฒนา 631.30 TOT 50/15 MB Fiber Optic
84 36030152 บ้านโคกไค 738.30 TOT 100/30 MB Fiber Optic
85 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 749.00 3BB 50/20 MB VDSL
86 36030155 บ้านซับหมี 749.00 3BB 100/30 MB VDSL
87 36030157 บ้านห้วยเกตุ 749.00 TOT 20/10 MB Fiber Optic
88 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 590.00 TOT 50/20 MB FTTx
89 36030159 อนุบาลเทพสถิต 1391.00 TOT 200/80 MB Fiber Optic
90 36030161 บ้านดงลาน 738.30 TOT 100/30 MB Fiber Optic
91 36030162 บ้านช่องสำราญ 961.93 CAT 100/30 MB Fiber Optic
92 36030163 บ้านซับไทร 631.30 TOT 50/15 MB Fiber Optic
93 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 749.00 3BB 50/10 MB VDSL
94 36030165 บ้านประดู่งาม 749.00 3BB 50/10 MB VDSL
95 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม 631.30 TOT 50/20 MB Fiber Optic
96 36030171 บ้านวังคมคาย 749.00 3BB 100/30 MB VDSL
97 36030175 บ้านขี้เหล็ก 590.00 TOT 50/15 MB Fiber Optic
98 36030176 บ้านหนองขาม 631.30 3BB 30/10 MB Fiber Optic
99 36030177 บ้านหนองแขม 631.30 TOT 50/50 MB Fiber Optic
100 36030178 บ้านโกรกกุลา 631.30 3BB 100/30 MB Fiber Optic
101 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 749.00 3BB 100/30 MB Fiber Optic
102 36030182 รังงามวิทยา 749.00 3BB 100/30 MB Fiber Optic
103 36030183 บ้านหนองตอ 854.00 TRUE 50/20 MB Fiber Optic
104 36030191 บ้านซับเจริญสุข 952.25 CAT 15/1 MB Fiber Optic
105 36030192 บ้านวังพง 952.00 CAT 30/15 MB Fiber Optic
106 36030193 บ้านบุฉนวน 1605.00 CAT 30/10 MB Fiber Optic
107 36030194 บ้านโนนสะอาด 0.00 3BB 30/10 MB VDSL
108 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1605.00 CAT 50/20 MB Fiber Optic
109 36030198 บ้านหนองนกเขียน 631.30 3BB 30/10 MB Fiber Optic
110 36030199 บ้านซับใหม่ 749.00 3BB 100/30 MB Fiber Optic
111 36030200 บ้านวังกุง 749.00 3BB 50/10 MB VDSL
112 36030203 บ้านโป่งเกต 631.30 TOT 50/15 MB FTTx
113 36030204 บ้านวังขอนสัก 588.00 TRUE 4/4 MB 3G/4G