ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

1. ปฏิญญาเขตสุจริต
2. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 [ภาษาไทย]
3. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ภาษาอังกฤษ]
4. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ภาษาจีนกลาง]

ประกาศมาตรการบริหารงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

1. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่ 232/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดมาตรการ ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
2. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่ 233/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำประกาศ ผู้รับผิดชอบ การรายงาน การกำกับติดตามมาตรการต่าง ๆ ในด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
<