แบบแจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กรุณาเลือกโรงเรียน

ที่
โรงเรียน
จำนวนทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ
ครู
บุคลากร
เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
รวม
ครู
บุคลากร
เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
รวม
1 บ้านเดื่อ 5 1 0 4 10 5 1 0 4 10
2 จัตุรัสวิทยานุกูล 36 10 0 899 945 34 7 0 1 42
3 บ้านมะเกลือโนนทอง 15 3 1 0 19 1 0 0 0 1
4 บ้านสำโรงทุ่ง 2 0 1 1 4 2 0 1 0 3
5 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5 1 1 1 8 3 1 0 0 4
6 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 4 1 0 4 9 0 0 0 1 1
7 บ้านงิ้ว 15 1 0 0 16 6 1 0 0 7
8 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 17 3 0 0 20 0 1 0 0 1
9 บ้านส้มป่อย 15 4 0 0 19 1 0 0 0 1
10 บ้านโนนเชือก 15 6 0 195 216 0 1 0 14 15
11 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 3 2 0 0 5 1 1 0 0 2
12 ชุมชนบัวบานสามัคคี 20 3 0 434 457 1 0 0 0 1
13 บ้านหนองบัวใหญ่ 9 1 2 3 15 9 1 2 3 15
14 บ้านเกาะมะนาว 15 4 0 0 19 15 4 0 0 19
15 จอมแก้ววิทยา 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5
16 โคกเพชรวิทยาคาร 16 3 0 0 19 16 3 0 0 19
17 บ้านซับยาง 3 3 0 0 6 3 3 0 0 6
18 บ้านโปร่งมีชัย 4 2 2 0 8 1 1 1 0 3
19 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 12 1 0 38 51 11 0 0 38 49
20 ชุมชนชวนวิทยา 20 3 0 448 471 15 1 0 150 166
21 บ้านเสลาประชารัฐ 4 2 0 0 6 4 2 0 0 6
22 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 3 1 1 5 0 2 1 0 3
23 หัวสระวิทยา 16 2 0 0 18 16 2 0 0 18
24 เขาดินพิทยารักษ์ 6 4 0 0 10 0 0 0 0 0
25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 7 1 0 0 8 1 0 0 0 1
26 บ้านละหานค่าย 3 2 0 0 5 1 0 0 0 1
27 บ้านหนองจาน 3 2 0 0 5 2 1 0 0 3
28 บ้านโคกสะอาด 15 5 0 0 20 10 0 0 0 10
29 โป่งขุนเพชร 13 5 0 0 18 11 5 0 0 16
30 บ้านวังอ้ายจีด 15 4 1 0 20 1 0 0 0 1
31 บ้านหนองตานา 8 1 2 124 135 1 1 1 28 31
32 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 14 5 0 0 19 12 3 0 0 15
33 บ้านหัวหนอง 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2
34 บ้านหนองโจด 10 4 0 0 14 10 1 0 0 11
35 บ้านหนองกองแก้ว 5 3 0 0 8 1 0 0 0 1
36 บ้านห้วยยางดี 4 1 1 0 6 2 0 0 0 2
37 บ้านห้วยไฮ 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0
38 บ้านแจ้งใหญ่ 5 3 0 0 8 1 0 0 0 1
39 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 22 6 0 0 28 1 0 0 0 1
40 บ้านวังอ้ายคง 15 2 0 0 17 3 0 0 0 3
41 วังใหม่พัฒนา 16 2 0 273 291 3 2 0 56 61
42 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 12 1 1 0 14 1 0 0 0 1
43 บ้านยางเกี่ยวแฝก 21 5 0 0 26 2 3 0 3 8
44 อนุบาลเทพสถิต 36 4 1 867 908 36 4 1 40 81
45 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 12 2 1 1 16 5 2 1 1 9
46 บ้านโนนมะกอกงาม 8 1 0 0 9 8 1 0 0 9
47 บ้านวังคมคาย 10 1 0 141 152 10 1 0 10 21
48 บ้านหนองดินดำ 9 4 0 140 153 9 4 0 10 23
49 บ้านโกรกกุลา 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
50 รังงามวิทยา 10 1 1 4 16 10 1 1 4 16
51 บ้านหนองตอ 6 1 0 0 7 2 0 0 0 2
52 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 27 5 1 531 564 4 0 0 31 35
53 ซับใหญ่วิทยาคม 45 12 0 805 862 20 3 0 109 132
54 บ้านซับเจริญสุข 6 3 0 0 9 6 3 0 0 9
55 บ้านวังพง 4 4 0 0 8 1 3 0 0 4
56 บ้านบุฉนวน 16 0 0 0 16 3 0 0 0 3
57 บ้านวังกุง 6 2 0 0 8 6 1 0 0 7
58 บ้านโป่งเกต 2 4 0 0 6 2 3 0 0 5
59 บ้านวังขอนสัก 5 1 0 0 6 1 0 0 0 1

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3