ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา อำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการศึกษาอื่น ๆ ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม มีการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลที่เรียกว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย และสถานศึกษา ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
11. สถานศึกษา

สภาพทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตั้งอยู่ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว หมู่ 1 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีพื้นที่บริการ 6 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอจัตุรัส
2. อำเภอบำเหน็จณรงค์
3. อำเภอเทพสถิต
4. อำเภอเนินสง่า
5. อำเภอหนองบัวระเหว
6. อำเภอซับใหญ่
มีพื้นที่จำนวน 3,343.31 ตารางกิโลเมตร

สภาพทางภูมิศาสตร์
สภาพทางภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่เป็นที่ราบสูงติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นเขตพื้นที่อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่บางส่วน สำหรับพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของประชากรได้แก่ บึงระเหว บึงละหาน และแม่น้ำชี ที่ราบลุ่มดังกล่าวได้แก่อาณาเขตของอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ แม่น้ำที่สำคัญ คือแม่น้ำชี ไหลผ่านทางตอนเหนือของอำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอเนินสง่า ภูเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาพังเหย
การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับพื้นที่ต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1. สำนักเขตพื้นที่การศึกษา กับกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ
การเดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว) เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา – สระบุรี) ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางทั้งสิ้น 304 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถไฟ ขึ้นรถที่สถานีจัตุรัส ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึงจังหวัดชัยภูมิ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว) ระยะทาง 38 กิโลเมตร
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึงที่ว่าการอำเภอในเขตบริการ มีระยะทางดังนี้
1. อำเภอบำเหน็จณรงค์ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
2. อำเภอเทพสถิต ระยะทาง 58 กิโลเมตร
3. อำเภอเนินสง่า ระยะทาง 18 กิโลเมตร
4. อำเภอหนองบัวระเหว ระยะทาง 29 กิโลเมตร
5. อำเภอซับใหญ่ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
การติดต่อสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387 , 044-056388
email : saraban@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : https://www.chaiyaphum3.go.th

หมายเลขติดต่อประสานงาน : 044-056385 , 044-056386
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มกฎหมายและคดี : 103
กลุ่มนโยบายและแผน :117
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : 109
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
หน่วยตรวจสอบภายใน : 119
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 123
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 108