ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Polocy จากการปฏิบัติหน้าที่