คณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044-056385 ต่อ 101
 niwat1506@gmail.com


สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044-056385 ต่อ 122
Somkaet2533@gmail.com


นายสมพร พุฒกาง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044-056385 ต่อ 102
sompornputkang@gmail.com


นายสมใจ ผิวสา
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044-056385 ต่อ 106
pewsa.sj@gmail.com


นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
 044 056385 ต่อ 116
 cha_cpru@hotmail.com


นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
 044 056385 ต่อ 107
 bonwan1662@gmail.com


นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
 044 056385 ต่อ 121
 Somdee2507@hotmail.com


นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 044 056385 ต่อ 122
 soijariya@gmail.com


นายวรายุทธ ทวีลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 044 056385 ต่อ 109


นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 044 056385 ต่อ 104
 savanrat.626@gmail.com


นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
 044 056385 ต่อ 119
 eyesrinin@gmail.com


นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 044 056385 ต่อ 108
 suppit2743@gmail.com


นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 044 056385 ต่อ 123
 sunan.thongsong 2509@hotmail.com

นายมงคล นกชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 044 056385 ต่อ 103