วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสมรรถนะและมีความสุข

วัฒนธรรมองค์กร
คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ

ค่านิยมองค์กร
We Change เราเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจ

พันธกิจ
1) เพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีความสุข
2) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4) พัฒนาคุณภาพนักเรียน เต็มตามศักยภาพ มีทักษะ สมรรถนะตามหลักสูตร
5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ
6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และยึดหลักธรรมาภิบาล
7) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีความสุข
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ
3. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา บริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และยึดหลักธรรมาภิบาล
4. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และสถานศึกษา มีความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่จำเป็น มีสมรรถนะ และคุณภาพที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกรูปแบบ สู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย ทุกรูปแบบ และมีความสุข