ข้อมูลการติดต่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
email : saraban@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : https://www.chaiyaphum3.go.th
หมายเลขติดต่อประสานงาน : 044-056385 , 044-056386 หมายเลขภายใน
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 122
นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 102
นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 106
กลุ่มอำนวยการ 0
นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่ม 116
เลขานุการ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
กลุ่มบริหารงานบุคคล 111 , 120
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่ม 121
กลุ่มนโยบายและแผน 117
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่ม 107
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 105
นางศวัลรัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่ม 104
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 109
นายวรายุทธ ทวีลาภ ผอ.กลุ่ม 109
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 112
นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ผอ.กลุ่ม 122
หน่วยตรวจสอบภายใน 119
นางนิสา อินพล ผอ.กลุ่ม 119
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 108
นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม 108
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 123
นางสาวสุนัน ทองสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม 123
กลุ่มกฎหมายและคดี 103
นายมงคล นกชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม 103